Wszystko o ubezpieczeniach na życie indywidualnych i grupowych – specyfika, podobieństwa i różnice

Szkolenia dla agentów, pośredników i brokerów ubezpieczeniowych

Szkolenia otwarte Szkolenia wewnętrzne Przygotowanie do egzaminu brokerskiego

Wszystko o ubezpieczeniach na życie indywidualnych i grupowych – specyfika, podobieństwa i różnice

Program szkolenia

I. Indywidualne ubezpieczenia na życie

1. Podział ze względu na:

 • przedmiot ubezpieczenia
 • podmiot ubezpieczenia
 • czas trwania umowy
 • rodzaj inwestycji (gwarantowana i niegwarantowana)

2. Wpływ rodzaju ryzyka objętego ochroną na długość zawieranej umowy (zgon a inwestycja)
3. Elementy wpływające na ocenę ryzyka ubezpieczeniowego
4. Badania przed zawarciem umowy i ich wypływ na ryzyko
5. Ochrona tymczasowa
6. Zawarcie umowy ubezpieczenia
7. Zakres ochrony ubezpieczeniowej
8. Możliwość modyfikacji warunków umowy w trakcie trwania ochrony
9. Rozwiązanie umowy i jej skutki
10. Najważniejsze wyłączenia odpowiedzialności

II. Specyfika ubezpieczeń grupowych na życie

1. Dane niezbędne do przygotowania oferty ubezpieczenia grupowego na życie
2. Analiza ryzyka ubezpieczeniowego w czasie tworzenia oferty i jego wpływ na parametry propozycji towarzystwa (elementy dotyczące underwritingu)
3. Elementy decydujące o  pozytywnej ocenie oferty (warianty ochrony, zakres i poziom ochrony, składka, elementy dodatkowe: ub rodziny, ub majątkowe)
4. Proces wdrożenia oferty w życie:

 • dokumenty
 • system elektroniczny (obieg danych)
 • osoby decyzyjne
 • rola pracodawcy i jego sił kadrowo - płacowych
 • elementy dodatkowe (rola tzw. pani Zosi)

5. Zawracie umowy ubezpieczenia – 3 podmioty
6. Kwestia sposobu finansowania składki
7. Czas obowiązywania umowy
8. Karencje – ryzyka i długość okresu karencji
9. Ryzyka charakterystyczne wyłącznie dla ubezpieczeń grupowych.

 • trwały uszczerbek na zdrowiu (NW, zawała serca i udar mózgu)
 • urodzenie dziecka
 • zgon członka rodziny
 • czasowa niezdolność do pracy

10. Dodatkowe korzyści wynikające z faktu zawarcia umowy ubezpieczenia grupowego:

 • dla pracodawcy (fundusz prewencyjny, odprawa pośmiertna)
 • dla ubezpieczonych (zniżki ubezpieczeniowe, ubezpieczenie rodziny)

11. Ubezpieczenia grupowe z elementem inwestycyjnym:

 • sposobem na związanie pracownika z firmą
 • kwestie prawne dotyczące rozwiązania umowy (okres 5 lat)

12. Podstawowe tryby zawierania ubezpieczeń grupowych – konkursy i przetargi w trybie ustawy PZP

 • kiedy konkurs, a kiedy przetarg?
 • podstawowe różnice obu trybów w zakresie:
  • sformalizowania przebiegu obu trybów
  • elastyczności negocjacji warunków ofert
  • czasu trwania ochrony ubezpieczeniowej w ramach zawartej umowy
  • zmian warunków umowy w trakcie jej obowiązywania
  • unieważnienia postępowania
 • wady i zalety przetargów
 • wady i zalety konkursów ofert

13. Umowy ubezpieczenia grupowego na życie a praktyka rynkowa niektórych towarzystw ubezpieczeń majątkowych – kwestie związane z obejściem prawa.

III. Ubezpieczenia posagowe i ich specyfika

1. Na czym polega ubezpieczenie posagowe:

 • podmioty umowy
 • czas trwania ochrony

2. Cel zawarcia umowy ubezpieczenia posagowego
3. Korzyści wynikające z zawarcia umowy

IV. Ubezpieczenia rentowe i ich specyfika

1. Na czym polega ubezpieczenie rentowe
2. Cel zawarcia umowy ubezpieczenia rentowego
3. Typy rent:

 • renta pewna
 • renta dożywotnia
 • renta gwarantowana

V. Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe jako uzupełnienie ubezpieczeń z 4 powyższych grup

1. Charakterystyka ubezpieczeń wypadkowych
2. Charakterystyka ubezpieczeń chorobowych
3. Przewaga ubezpieczeń grupowych nad indywidualnymi
4. Omówienie najczęstszych typów ryzyk wraz z ich specyfiką:

 • wypadkowych włączanych do umów indywidualnych
 • wypadkowych włączanych do umów grupowych
 • chorobowych włączanych do umów indywidualnych
 • chorobowych włączanych do umów grupowych

Szkolenie wewnętrzne

Ten temat możemy zrealizować również w postaci szkolenia wewnętrznego. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy.


NOWY